Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

 • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Cestovní pojištění

reklama

Jako cestovní pojištění můžeme v podstatě označit jakýkoliv druh pojištění, který si jeho účastník sjednává proto, aby jej nějakým způsobem chránilo při jeho cestování. Vždy je přitom pouze otázkou uzavřené smlouvy, o jaké rizikové situace má jít.

Není proto vhodné cestovní pojištění vybírat podle toho, která z nabídek je jednoznačně nejlevnější, nebo která z pojišťoven má pobočku nejblíž vaší práce. Základní zásadou je zde v každém případě důkladné pročtení toho, proti jakým událostem pojištění chrání, a jaká je výše plnění v případě, že pojistná událost skutečně nastane.

Výše placeného pojistného je u cestovních pojištění často zavádějící právě proto, že se pod tímto názvem skrývají mnohdy velice odlišné věci – jako například pojištění pro případ úrazu na dovolené, nebo pojištění odletu, kdy pokud nestihnete odjet na dovolenou, pojišťovna vám vyplatí předem sjednanou částku.

Obecně ale můžeme říci, že cestovní pojištění u nás v současné době zahrnuje tři nejdůležitější oblasti rizik: základem je pojištění léčebných výloh, dále jsou to takzvaná úrazová pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Třetí obvyklou a neméně důležitou součástí pojistné smlouvy bývá také pojištění základních asistenčních služeb, o kterých si to nejdůležitější řekneme později.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí bývá běžnou součástí cestovního pojištění i přesto, že veřejné zdravotní pojištění chrání i v těchto případech. Jde zde o náklady na ošetření, podávané léky nebo na hrazení případných převozů na specializovaná pracoviště. Neznamená to ale, že by toto pojištění automaticky platilo všude a v plném rozsahu, nebo že bylo dostatečné. Před plánovanou cestou do zahraničí je proto vždy dobré si zjistit, jaké výhody by sjednání cestovního připojištění představovalo při srovnání odjezdu s "běžným" zdravotním pojištěním.

Při uzavření cestovního pojištění je samozřejmě možné si v rámci jedné pojistné smlouvy spojit jeho různé druhy. Takovému pojištění se potom říká sdružené cestovní pojištění. Kromě toho je také pochopitelně možné pojistit více osob najednou – ať už jde o rodinu chystající se na dovolenou k moři, nebo o fotbalovou jedenáctku, mířící na zimní soustředění.

Dodejme ještě, že v dnešní době je dokonce možné si pořídit pojištění pro případ únosu letadla, kterým se chystáte cestovat.

Pojistná smlouva

Pokud jste se rozhodli uzavřít cestovní pojištění, je samozřejmě potřeba tak učinit ještě před zahájením vaší cesty. Výše pojistného pro vaši smlouvu, tedy částka, kterou budete za pojištění platit, se nejčastěji udává v podobě denní sazby. Ta se určuje jednak podle toho, kam a na jak dlouho pojedete – každá země patří do určité pojistné oblasti, ale také podle toho, kdo jste vy a také případně ostatní, kteří budou smlouvou pojištěni.

Pojišťovny například bude zajímat účel, za jakým odjíždíte. Pro pojišťovnu totiž představuje jiné riziko pojištění studenta, který jede na týden k příbuzným do Paříže, a pojištění desetihlavé skupiny důchodců, které čeká čtrnáctidenní série náročných výstupů v Himalájích. Jak jsme si naznačili, kromě charakteru cesty nebo oblastí, kde se bude vyskytovat, je pro pojišťovny stejně tak podstatné znát věk pojištěného. Většina pojišťoven si totiž stanovuje hranici věku, po jejíž dosažení již klienty nepojišťuje. Obvykle jí bývá 70 nebo 80 let.

Pojistný vztah vzniká mezi osobou, která pojištění uzavírá, a pojišťovnou po uzavření smlouvy. Pojistnou smlouvu přitom nemusí uzavřít přímo osoba, na kterou se pojištění bude vztahovat. Důležitými součástmi pojistné smlouvy jsou samozřejmě údaje identifikující pojištěného a pojistitele (pojišťovnu), u skupinové pojistky potom také ostatních pojištěných osob. Dále se ve smlouvě kromě jednoznačného stanovení předmětu a územního rozsahu pojištění najdeme pojistnou částku a pojistné, které se zavazuje klient zaplatit. Stejně tak v každé pojistné smlouvě najdem dobu trvání pojištění, způsob vzniku a zániku pojištění, podmínky poskytnutí pojistného plnění, nebo základní práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

Za možná nejdůležitější součást pojistné smlouvy je ale možné, vedle pojistných limitů, označit výluky pojištění, tedy popis situací nebo událostí, na které se pojištění nevztahuje, a kdy proto škody, která během nich vzniknou, pojišťovny nehradí. Mezi běžně uplatňované výluky z cestovního pojištění patří škody ke kterým došlo:

 • pokud byl pojištěný během události pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • následkem úmyslnýho jednání pojištěného nebo osoby, kterou k jednání přesvědčil
 • během páchání trestné činnosti, jakož i například při "obyčejných" výtržnostech
 • při provozování extrémních sportů nebo návštěvě míst s extrémními přírodními podmínkami
 • při vysoce rizikových činnostech, spojených nejčastěji s prací (ve velkých výškách, s velkým rizikem otrav, při záchranných pracích, zacházení s výbušninami a podobně)
 • při válečných událostech, povstáních, stávkách nebo zásazích státu

Asistenční služby v cestovním pojištění

Při cestování v zahraničí je snadné se dostat do obtížně řešitelných situací, kdy jazyková bariéra, neznalost místních zvyklostí nebo právního řádu znemožní, aby se s problémem člověk vypořádal sám. Právě proto pojišťovny nabízejí jako nedílnou součást cestovního pojištění také sjednání asistenční služby. Jejím úkolem může být například zprostředkování tlumočníka v případě, kdy se nemůžete pořádně domluvit s cizím doktorem, nebo zajištění nejnutnější hotovosti po té, co vás někde na nádraží okradou.

Hlavním účelem asistenční služby je tedy zajištění rychlé a spolehlivé pomoci klientům pojišťovny při pojistné události. Operátor asistenční služby pojištěnému poradí, jak má postupovat při úrazu nebo onemocnění a pomůže se souvisejícími problémy, jako jsou například:

 • doporučení nejlepšího zdravotnického zařízení v případě nehody nebo úrazu
 • zajištění platební garance nebo poslání potřebné finanční částky
 • vyřízení hospitalizace
 • obstarání potřebných léků
 • organizace dopravy dětí z místa pobytu zpět do České republiky
 • zabezpečení kontaktu postiženého s jeho rodinou
 • zajištění převozu opatrovníka pro postiženou osobu
 • vyřízení náhradních dokladů

Pokud jde o samotný průběh asistenční služby, funguje tak, že pojišťovna provozuju asistenční linku, na kterou je možné se v cílové zemi dovolat odkudkoliv a v jakoukoliv hodinu. Služba funguje v rodném jazyce pojištěného, takže odpadají problémy s komunikací v cizí řeči. Tam, kde je technicky možné vyúčtování, pojišťovna svému klientovi uhradí náklady na uskutečnění hovoru, nebo je možné volat na účet volaného. Další potřebné hovory pak obstará již sama pojišťovna.

Konkrétní podmínky fungování asistenčních služeb se u různých typů pojištění a pojišťoven samozřejmě výrazně liší.

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace