Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

 • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Penzijní připojištění

reklama

Potřeba změny důchodového systému je v současné době jedním z nejdiskutovanějších politických a ekonomických témat. Česká společnost stárne a dnes už je jasné, že důchodů v podobě, v jaké se vyplácí dnes, si generace dnešních třicátníků určitě neužije. Zároveň je těžké předpovídat, jak konkrétně bude nový systém vypadat. Mnozí lidé si proto v reakci na tuto nejistotu snaží šetřit na důchod sami: pořídili si takzvané penzijní připojištění.

Jeho podstatou je pravidelné měsíční spoření menších částek na účet vedený u penzijního fondu, který musí fungovat podle zákonem poměrně podrobně vymezených pravidel. K penězům, které pojištěnec takto naspoří, dostane po splnění předem daných podmínek státní příspěvek, podíl z výnosů investic fondu, a často také příspěvek od zaměstnavatele. Kromě toho mu penzijní připojištění také umožňuje ušetřit na daních.

Penzijní připojištění ve zkratce funguje tak, že střadatel nejprve uloží peníze na účet penzijního fondu. Ten si na něj následně vyžádá státní příspěvek, případně další peníze vloží zaměstnavatel. Tímto způsobem získané peníze potom fond investuje v souladu se zákonem určenými omezeními. Prakticky to znamená, že penzijní fondy například mohou investovat jenom do některých druhů cenných papírů, jako jsou třeba státní dluhopisy nebo dluhopisy centrálních bank, "spolehlivých" nemovitostí a podobně. Jinými slovy jde o to, aby fond ukládal peníze bezpečně, a střadatel se tak nemusel bát o to, kde jsou a co s nimi kdo dělá.

Výše státního příspěvku u penzijního připojištění

Výše příspěvku účastníka v KčVýše státního příspěvku v Kč
100 – 199 50 + 40% z částky nad 100 Kč
200 – 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč
300 – 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč
400 – 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč

Penzijní připojištění jako úleva na daních

Penzijní připojištění s sebou nese také některé daňové výhody: pro střadatele jako fyzickou osobu nebo zaměstnance, ale také pro jeho zaměstnavatele.

Podle zákona o dani z příjmů má fyzická osoba možnost odečíst si od základu daně svůj příspěvek na penzijní připojištění. Tato částka se přitom rovná součtu jeho příspěvků pro příslušné zdaňovací období, od kterého se odečte 6000 Kč. Maximálně je ale takto možné v určeném období odečíst jenom 12000 Kč!

V případě zaměstnance spočívá úspora na dani v tom, že příspěvky na penzijní připojištění, které obdrží od svého zaměstnavatele, jsou osvobozené od daně z příjmů fyzických osob. Kromě toho z těchto příspěvků není nutné jejich část odvádět na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Opět ale jen do určité výše – 24000 Kč ročně!

Zaměstnavatel je u svých příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců osvobozen od odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení do výše 24000Kč ročně.

Penzijní připojištění jako důchod

Peníze naspořené v průběhu penzijního připojištění je možné vyplácet třemi způsoby.

Tím nejdůležitějším, kvůli kterému se obvykle sjednává, je penze – doživotní pravidelná výplata finanční částky, případně penze vyplácená pozůstalým po stanovenou dobu. V podstatě tedy jde o obdobu klasického důchodu. Druhou možností výplaty je jednorázové vyrovnání, to je možné po splnění stejných podmínek jako pro vyplacení penze. Třetí pak takzvané odbytné: jakési "vrácení" peněz po spoření trvajícím minimálně 12 měsíců, kdy nedochází k výplatě státní podpory a výnosy z hospodaření fondu se zdaňují sazbou 15 %.

Pokud jde o variantu s vyplácením pravidelné penze, je důležité poznamenat, že pro vznik nároku na tuto penzi je nutné splnění několika poměrně závažných podmínek. Ty se liší podle toho, o jaký typ penze má při výplatě penzijního připojištění jít: dělí se na penze starobní, invalidní, výsluhové a pozůstalostní.

Starobní penzí se rozumí základní dávka, se ve smlouvě musí sjednat vždy. Podle zákona je přitom stanoveno, že podmínkou její výplaty je dosažení věku alespoň 60 let. Zároveň je nutné, aby placení příspěvků na penzijní připojištění trvalo minimálně 5 let. Na tuto penzi má nárok pouze pojištěný a musí být doživotní!

Pro případ výplaty invalidní penze je nutné mít přiznání plného invalidního důchodu z důchodového pojištění. Kromě toho je potřeba platit příspěvky alespoň po dobu 3 let. Na tuto penzi má opět nárok pouze pojištěný.

Jako výsluhová se označuje takový druh penze, kdy je možné si začít pravidelně vybírat část peněz dříve, než dojde ke vzniku nároku na starobní penzi. Podle zákona je přitom pro vznik nároku nutné splnění doby penzijního připojištění tak, jak ji stanovuje pojistný plán. Minimálně je toto období stanovené na 15 let. Penze znovu může být vyplácena pouze pojištěnému.

Pozůstalostní penze je určena pro fyzickou osobu, jíž pojištěný určil ve smlouvě, a dochází k její výplatě po smrti pojištěného. Je zde důležité, je možné určit několik osob, kterým bude vyplácena, stejně jako různou výši jejího podílu, kterou bude každá z osob dostávat.

Co se děje s vašimi penězi?

Jak už jsme se zmínili, penzijní fondy si se svěřenými penězi nemohou dělat co chtějí. Existují přitom dvě hlavní omezení, která mají za úkol ochránit peníze střadatelů.

Prvním významným omezením je to, že penzijní fond musí mít své portfolio vedené minimálně ze 70 % v českých korunách. A to proto, aby se tak mohl vyhnout větším měnovým rizikům.

Druhým je pak způsob, kterým se fond musí vyrovnat s případnými ztrátami. Pokud penzijní fond ve svém hospodaření skonči se ztrátou, má povinnost ji pokrýt ze svých vlastních zdrojů, které tvoří například nerozdělený zisk z předchozích let, různé rezervní fondy a podobně. Pokud však ani toto nebude stačit, musí snížit svůj základní kapitál.

Výsledkem těchto ustanovení je to, že fondy se snaží investovat velice opatrně: snaží se vyhýbat riskantním operacím nebo obtížně předvídatelným oblastem. Penzijní připojištění proto pro střadatele představuje bezpečný způsob, jak na delší dobu investovat své peníze.

(Ne)výhody penzijního připojištění

Pokusme se nyní co nejstručněji shrnout, jaké výhody a nevýhody vám přináší spoření ve formě penzijního připojištění.

Výhody:

 • státní podpora – díky ní je penzijní připojištění zajímavým způsobem investice pro drobného střadatele
 • daňové úlevy – ušetří jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel
 • daňové zvýhodnění motivuje zaměstnavatele k tomu, aby přispíval svým zaměstnancům
 • penzijní připojištění je možné považovat za velice bezpečnou investici – na penzijní fondy dohlíží Česká národní banka
 • nespornou výhodou je možnost změny penzijního fondu v průběhu spoření, a to včetně státní podpory a výnosů z hospodaření fondu
 • podílíte se pouze na ziscích fondu, ne na jeho ztrátě
 • možnost sjednání penze – už po 15 letech je tak možné se dostat až k polovině z naspořených peněz a výnosů

Nevýhody:

 • penzijní připojištění se sjednává na dlouhou dobu – pokud se potřebujete předčasně dostat ke svým penězům, přicházíte o státní podporu
 • daní za bezpečnost investic fondů je nízké zhodnocení peněz – mnohdy stačí pouze na pokrytí inflace
 • stát negarantuje vklady
Věříme, že vám článek předal hodnotné informace