Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

  • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Pojištění domácnosti

reklama

Pojištění domácnosti se postupně stalo jedním z nejběžnějších druhů v současnosti nabízených pojistných produktů. Můžete si jej proto sjednat téměř u každé z pojišťoven působících na českém trhu. Výjimku z tohoto pravidla tvoří jen několik málo společností, které se ve své činnosti soustředí na uzavírání životních pojistek. Uzavření pojistné smlouvy přitom není nic obtížného ani zdlouhavého: často je možné jej sjednat přímo u přepážky a na počkání.

Tento druh neživotního pojištění si domácnosti zpravidla pořizují, protože pro ně znamená ochranu před dvěma hlavními typy rizik. Vztahuje se jednak na krádeže, ale také na možné živelné pohromy. Jeho účelem je tedy uhrazení škody, která na majetku vznikne v podobě uloupení věcí z pojištěné domácnosti, anebo tehdy, kdy dojde k jejich zničení následkem povodní, požáru. Častými pojistnými událostmi poslední doby jsou také například výbuchy plynu, zničení majetku v situaci, kdy vichřice odnese střechu domu, nebo když na ni spadne strom.

Důležité je nicméně vědět, že ani pokud si svou domácnost takto pojistíte, neznamená to, že pokud dojde k pojistné události, nemůže pro vás znamenat citelnou újmu. Pojištění se totiž zpravidla vztahuje pouze na věci, které jsou výslovně uvedené v pojistných podmínkách vaší smlouvy. Proto před jejím uzavření je nezbytné mít dobře prostudované nabídky všech pojišťoven, které tuto službu nabízí, a nenechat se oslnit letákem, který slibuje nejnižší výši pojistného.

Dodejme ještě, že v obvyklých případech, tedy kdy součástí domácnosti není starožitné křeslo za půl milionu, není nutný znalecký odhad hodnoty majetku nebo návštěva domácnosti zástupcem pojišťovny. Podmínky pojištění a výše limitu plnění se zde totiž určují podle úrovně hodnoty domácnosti na základě jejího zařazení do některé z pojistných kategorií. Jestli ale doma máte mimořádně cenné předměty, které svou hodnotou několikanásobně překračují cenu těch ostatních, je vhodné pořízení znaleckého posudku doporučit.

Druhy pojištění

Pojištění domácnosti je možné dále rozdělit na pojištění základní, nadstandartní a doplňkové. Nadstandartní se od základního, které jsme si popsali, odlišuje tím, že slouží k pojištění domácnosti v situacích, kdy jsou její součástí drahé předměty, jejichž zničení nebo odcizení by nebylo možné dostatečně nahradit z limitů běžného pojistného plnění.

Jednoznačnou výhodu této varianty představuje možnost přizpůsobení pojistného plnění skutečné hodnoty věcí, na druhou stranu je ovšem nutné počítat s vyšší cenou pojistného. Za nevýhodu je stejně tak možné považovat skutečnost, že sjednání nadstandartního pojištění obvykle znamená také složitější administrativu, jakož i další náklady na za jištění znaleckých posudků a dostatečného zajištění domácnosti před vloupáním. Bez něj můžete očekávat, že pojištění nebude možné.

Za doplňkové se konečně označuje takové pojištění, které je možné sjednat pouze jako rozšíření základního pojištění, není tedy možné jej zřídit samostatně. Je určeno pro krytí skupin předmětů, které jsou více ohroženy rizikem, než je tomu u ostatních součástí domácnosti. Typickým příkladem zde můžou být například důležité potřeby pro podnikání nebo drahá elektronika. Tento způsob jejich zajištění také zpravidla znamená zvýšení limitů pojistného plnění.

Jak se určuje cena domácnosti

Pokud skutečně dojde k pojistné události, pojišťovna vám po důkladné prošetření celé věci vyplatí takzvané pojistné plnění, a to ve formě částky, jejíž výše byla jednoznačně stanovena před uzavřením smlouvy, a které je tedy její nejdůležitější součástí.

Pojistné plnění je tedy možné přeložit jako jakousi cenu pojištěné domácnosti. Ta se určuje samozřejmě jednak podle výše částky, kterou za pojištění pravidelně klient zaplatí, ale kromě toho také závisí na dalších faktorech. Jednoduše řečeno je pro pojišťovnu rozdíl, jestli chcete pojistit dům v nepřehledné zatáčce, kam to několikrát do roka napálí kamion, nebo hlídanou vilu v klidné čtvrti na bohatším předměstí.

Skutečnou výši pojistného plnění obvykle pojišťovny vypočítávají několika různými způsoby. Jednak to může být částka zvolená na základě soukromého odhadu klienta, který ji určí tak, že sečte hodnotu všech věcí, které má zájem ve své domácnosti pojistit, a potom ji probere se zástupcem pojišťovny. Druhým způsobem je výpočet pojišťovny, která jej provede tak, že vynásobí koeficient pro kategorii vybavení, do které domácnost spadá, velikostí plochy bytu, ve kterém se pojištěné věci budou nacházet. Třetí možností je potom vyplnění důkladného dotazníku, který se věnuje vybavení a zařízení domácnosti.

Způsoby jak pojišťovny při tomto kroku postupují se samozřejmě v konkrétních případech liší, a není proto možné je zde jednoznačně popsat. Přesto je ale možné pokusit se shrnout nejdůležitější druhy údajů, které na jejich rozhodování budou mít vliv. Jsou to tedy zejména cena domácnosti, úroveň jejího vybavení a velikost obytné plochy. Kromě nich sem pochopitelně patří především lokalita, ve které se pojištěná domácnost nachází. Obecně je možné říci, že pojistit se bude dražší ve velkém městě než třeba v menším případně na vesnici. Velká města totiž obvykle pro pojišťovnu představují rizikovější oblasti, pokud jde zejména o vykrádání bytů. Dále je to například zvolené riziko, proti kterému má pojištění klienta zabezpečit. Je totiž možné sjednat si pouze pojištění pro případ vloupání nebo naopak živelné katastrofy.

Důležité také bývá nakolik je klientova domácnost chráněna proti možnému vniknutí cizí osoby a jak probíhalo pojištění v minulých letech. Pojišťovnu určitě bude zajímat, jestli se například ve vaší vsi rok co rok opakuje velká voda, která pravidelně zaplavuje sklepy. Pokud bydlíte v přízemním bytě na velkém pražském sídlišti, a už vás během dovolené třikrát vykradli, není vhodné snažit se tuto informaci před pojišťovnou zatajit.

Posledním podstatným faktorem je potom spoluúčast klienta, pokud nastane pojistná událost. V případě, kdy pojišťovny nabízí nízké pojistné, můžete očekávat, že uzavření takové smlouvy s sebou ponese nižší podíl způsobené škody, které pojišťovna uhradí. A naopak, pokud chcete v případě vloupání nebo povodní dostat od pojišťovny co nejvíc, nedoporučuje se šetřit na pojistném.

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace