Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

 • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Povinné ručení

reklama

Každý, kdo někdy jel autem potvrdí, že řidič se prakticky každý den ocitá v rizikových situacích, které často sám může ovlivnit jen zřídka. Stát se účastníkem dopravní nehody dnes navíc v žádném případě nebývá levnou záležitostí, pokud se tedy nebavíme o situacích, kdy je jejím hlavním následkem uražené zrcátko. Škody na vozidlech v řádu desetitisíců nejsou výjimkou, naopak se spíš stávají pravidlem. Také proto vzniklo povinné ručení spolu se zákonnou povinností jej uzavřít.

Existují dva základní typy pojištění, které jsou určené pro krytí finančních následků dopravních nehod. Havarijní pojištění se týká škod způsobených na vozidle viníka nehody. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinými slovy povinné ručení, slouží pak především k úhradě škody, která vznikla tomu, kdo nehodu nezavinil. Zatímco sjednání havarijního pojištění je podle zákona dobrovolné, u povinného ručení si majitel vozidla sice může vybrat kde, ale je povinen jej uzavřít.

Měli bychom zde ještě zmínit, že existují provozovatelé vozidel, kteří jsou od placení povinného ručení osvobozeni. Jde například o vozidla integrovaného záchranného systému, některá vozidla Policie ČR a Ministerstva obrany a vnitra, nebo vozy jednotek dobrovolných hasičů.

Hlavním důvodem pro vznik tohoto opatření je potřeba zajištění včasného vyrovnání škody osobě, která je při řešení dopravní nehody v celé věci nevinně. Pokud by toto opatření neexistovalo, poškozenému by se snadno mohlo stát, že by viník nehody neměl dost prostředků na zaplacení škody, nebo se dokonce placení vyhýbal. Povinné ručení má proto zajistit, aby každý účastník nehody měl jistotu, že pokud ji nezpůsobil, tak škoda, která vznikla na jeho majetku, bude pojišťovnou rychle uhrazena, a neměla by jej proto výrazněji zasáhnout.

Pojistná smlouva a rozsah pojištění

Smlouvu o povinném ručení má povinnost uzavřít vlastník případně spoluvlastník "tuzemského" vozidla, případně řidič vozidla z jiného státu. Ručení se následně vztahuje na všechny osoby, které jsou odpovědné za škodu způsobenou pojištěným vozidlem. Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy pojišťovna vydá doklad o zaplacení povinného ručení, a na požádání také tzv. zelenou kartu, která platí jako osvědčení o ručení pro země, které mají uzavřené mezinárodní smlouvy o zárukách mezi pojistiteli.

V uzavřené smlouvě by podle zákona mělo být uvedeno kdo ji uzavírá, o jaké vozidlo se jedná, jak dlouho budě pojištění trvat. Pochopitelně také údaje o tom, kdy, jak a v jaké výši bude provozovatel platit pojistné, a především jaká je nejvyšší hranice plnění při pojistné události.

Pravděpodobně nejdůležitější je z celé problematiky povinného ručení otázka toho, na co všechno se pojištění vztahuje – tedy jaké škody se z něj hradí. V první řadě jde o náhradu škody na zdraví nebo usmrcením. Dále jsou to škody vzniklé poškozením, zničením případně ztrátou a odcizením věcí, které poškozený nebyl v důsledku nehody schopen opatrovat. Poslední větší skupinou jsou pak škody v podobě ušlého zisku a nákladů na právní zastupování v řešení nehody.

Pokud jde o výši limitu pro pojistné plnění, tak obecně závisí na uzavřené smlouvě. Existují nicméně zákonné minimální limity, které mají zabránit vzniku situací, kdy má pojištěný sjednán příliš nízký limit, a není z něj proto možné pokrýt celou škodu. Při škodách na zdraví nebo usmrcením je proto podle zákona minimálním limitem 35 milionů Kč na každou zraněnou nebo usmrcenou osobu. Při škodách povahy neschopnosti opatrování věci a ušlého zisku je tato potom limitem částka 18 milionů Kč. Zde už se ovšem nezohledňuje počet poškozených! Některé pojišťovny nabízí znatelně vyšší limity – třeba až 100 milionů Kč.

Pojišťovny nehradí vše

Situacím, kdy pojišťovny nehradí škodu způsobenou provozem vozidla se "odborně" říká výluky z pojištění. Mají za cíl ochránit pojištovny před ručením za příliš rizikově zužívaná vozidla a samozřejmě také před pojistnými podvody. Tyto výjimky jsou opět vymezeny zákonem.

Jedná se o:

 • škody, které utrpěl řidič vozidla, kterým byla škody způsobena
 • škody, které vznikly osobám žijícím ve společné domácnosti s pojištěným, a které zároveň mají podobu ušlého zisku nebo neschopnosti opatrovat věc následkem nehody
 • škody na pojištěném vozidle a v něm přepravovaných věcech. Výjimku ze ovšem představuje to, co má pojištěný na sobě a u sebe.
 • škody na věcech přepravovaných přípojným vozíkem, které mají podobu neschopnosti věc opatrovat následkem nehody
 • škody vzniklé při manipulování s nákladem stojícího vozidla
 • škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • škody způsobené během účasti na motoristickém závodě, ve kterém řidič nemá povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích
 • škody vzniklé provozem v přímé souvislosti s teroristickým útokem nebo válečnou operací

Kromě těchto případů nehrazení škody existuje ještě jedna skupina, kdy pojištovna sice škodu zaplatí, ale má právo potom od pojištěného požadovat vrácení peněz, které takto poskytla. Tomu vztahu se říká tzv. regresní nárok.

Vzniká tehdy, kdy:

 • pojištěný způsobil škodu úmyslně
 • porušil základní povinnosti provozu na pozemních komunikacích, a toto potom souviselo se vznikem škody
 • způsobil škodu vozidlem, které svým stavem nebo konstrukcí není způsobilé provozu na pozemních komunikacích
 • způsobil škodu vozidlem, které použil neoprávněně
 • škodu způsobila osoba, která vozidlo řídila bez řidičského průkazu
 • řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, drog nebo léku označených zákazem řízení

Když přijde na věc

Pokud dojde k dopravní nehodě, má pojištěný vůči pojišťovně určité povinnosti, stejně tak je ovšem zákonem určen postup pojištovny při výplatě plnění.

V první řadě je pojištěná osoba povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojišťovně, že došlo k nehodě (škodné události). Spolu s tím má předložit všechny dostupné dokumenty s ní spojené a v průběhu šetření události postupovat podle pokynů pojišťovny.

Stejně tak má povinnost jí co nejdříve oznámit, že je proti němu uplatněno právo na náhradu škodu a dále ji informovat o průběhu celého řízení. Důležité je ještě zmínit, že pojištěný je povinen na žádost poškozeného poskytnout své osobní údaje potřebné pro náhradu škody. Jsou to zejména jméno a bydliště, údaje o vozidlu, jméno pojišťovny a podobně. Dodejme ještě, že vznik pojistné události může nahlásit jak poškozený, tak i pojištěný.

Mezi důležité povinnosti pojišťovny se pak řadí zejména provedení šetření události a do 3 měsíců od ohlášení jej ukončit spolu s oznámením výše částky k výplatě. Musí zároveň blíže uvést, proč došlo k případným zamítnutím nároků nebo snížením plnění.

Kromě toho je stanoveno, že přiznanou částku musí pojišťovna vyplatit do 15 dnů ode dne, kdy ukončí šetření, nebo kdy dostane pravomocné rozhodnutí soudu o povinnosti náhrady. Dobré je ještě vědět, že v případě zpoždění výplaty se částka k výplatě navyšuje o úroky z prodlení, které jsou stanovené ve výši diskontní sazby ČNB, zvýšené o 4%. Aktuální výši diskontní sazby je možné najít na webových stránkách ČNB (www.cnb.cz).

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace