Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

  • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Životní pojištění

reklama

Donedávna se lidé v oblasti pojištění zaměřovali především na ochranu majetku. Mnoho majitelů nemovitostí děsila představa, že jejich dům vyhoří, nebo že za rok přijdou povodně. Kdo bydlel v bytě ve větším městě, házel si při návratu z dovolené korunou, jestli najde byt prázdný, nebo jenom s vysypanými zásuvkami. I když tyto obavy v dnešní době samozřejmě přetrvávají, je možné říci, že je pro ni typický především stále větší zájem o životní pojištění.

Smrt, důchod a hypotéka

Na životní pojištění je možné se dívat z různých stran. Některé pojištěné lákalo jako zajímavá alternativa běžného spoření, jiní v něm viděli způsob, jak zabezpečit klidné stáří jednak pro sebe, ale především pro svou rodinu. Další pojištění pak brali jeho uzavření jako nutnou podmínku pro získání hypotéky.

Životní pojištění je jednoduše řečeno takový typ pojištění, který kryje riziko smrti a/nebo dožití. To znamená, že pojištěný po stanovenou dobu pravidelně platí pojistné, a v případě jeho smrti nebo dosažení určitého věku dojde k vyplacení smlouvou stanovené částky. Buď ve smlouvě stanoveným osobám, to pokud pojištěný zemře, nebo přímo jemu (pojištění dožití).

Je samozřejmě možné pojistit se jednou smlouvou proti oběma rizikům, ale ani tato kombinace nevyčerpává všechny možnosti životního pojištění. Některé pojištovny totiž nabízí například pojištění pro případ invalidity, které s sebou nese to, že pojištěný po přiznání plného invalidního důchodu nemusí nadále platit pojistné, a rozsah pojištění se přitom nemění. Spolu s životním pojištěním je také možné uzavřít třeba úrazové pojištění za výhodných podmínek.

Kromě je životní pojištění možné brát jako zajímavý způsob investování. Pojištění dožití totiž umožňuje u pojištovny zkrátka šetřit, a po stanovené době si pak předem určenou částku vybrat. Po schválení novely zákona o daních z příjmu vzrostl zájem životní pojištění kvůli jeho daňovému zvýhodnění, které se novou zákonnou úpravou zavádí. Ve srovnání s běžným spořením je životní pojištění výhodnější v tom, že ihned po jeho uzavření vzniká ochrana proti riziku smrti. Jinými slovy, pokud člověk šetří proto, aby zabezpečil svoje blízké, tak pokud zemře rok po začátku běžného spoření, dostane se k nim jenom to, co za tuto dobu našetřil. Pokud ale má životní pojištění, obdrží příbuzní celou částku, na kterou je pojištění uzavřeno.

Jinou zajímavou výhodou je skutečnost, že pojišťovna nemůže po uplynutí počáteční dvouměsíční lhůty smlouvu vypovědět, pokud se pro ni smlouva stane nevýhodnou. Tedy například v situaci, kdy se prudce zhorší zdravotní stav pojištěného. Jedinou výjimkou je zde případ, kdy pojištěný ve smlouvě nahlásí nepravdivé informace týkající se jeho věku, zdravotního stavu, nebo informace, které s ním souvisí.

Nejčastějším důvodem pro sjednání životního pojištění je snaha zabezpečit sebe a svoji rodinu na horší časy. Velice často jej uzavírají zejména živitelé rodin, kteří ví, že pokud by zemřeli, nebo se jim v budoucnu pracovně příliš nedařilo, znamenalo by to pro rodinu citelné zhoršení její životní úrovně. Druhým velice rozšířeným důvodem proč uzavřít životní pojištění je potom obava o to, jak bude v dlouhodobějším horizontu vypadat vyplácení důchodů – mnozí lidé mají jednoduše pocit, že je lepší se na ve stáří hrozící finanční nejistotu připravit tímto druhem pojištění.

V posledních letech se nicméně objevuje ještě jeden důvod. Hypoteční banky v zájmu ochrany svých investic často od svých klientů vyžadují, aby uzavřeli životní pojištění. Jinak hypotéku nedostanou. Brání se tak potenciální hrozbě, že po uvolnění peněz na hypotéku se klientovi něco stane, a ten potom nebude svůj závazek vůči bance vyrovnat tak, jak bylo domluveno.

Druhy životního pojištění

Jak jsme si již naznačili, existují dva základní druhy životního pojištění: označují se jako pojištění riziková, a pojištění rezervotovorná. Účelem prvního z nich je pouze chránit před určitým typem hrozby, kterou je například smrtelný úraz nebo vznik trvalé pracovní neschopnosti. K plnění (výplatě) u tohoto typu pojištění proto dochází pouze tehdy, pokud k takové události dojde. Výhodou tohoto typu pojištění jsou výrazně nižší splátky pojistného, které zároveň umožňují pojistit se na vysoké částky.

U takzvaného rezervotvorného pojištění je to s plněním trochu jinak. Pojištěním klient získává jednak ochranu před nepředvídanými událostmi, zároveň ale také placením pojistného v podstatě ukládá svoje finanční prostředky na účet, ze kterého je v každém případě po uplynutí stanovené doby dostane zpět.

Další výhodou této varianty životního pojištění je skutečnost, že sjednání rizikového pojištění jako jeho součásti je výhodnější, než v případě uzavření samotného rizikového pojištění. Za poslední výhodu, kterou je vhodné na tomto místě zmínit, můžeme považovat také to, že rizikové pojistné se započítává do celkového pojistného, které se odečítá při dožití určené doby od celkového plnění. Protože se zdaňuje pouze pojistné plnění po odečtení pojistného, sjednáním rizikového pojištění k pojištění dožití si snížíte srážkovou daň.

Pojistné v případě rezervotvorného pojištění je ale kvůli své spořící složce pochopitelně mnohem vyšší, než u rizikového pojištění.

Daňové zvýhodnění životního pojištění

Dobrou zprávou pro každého, kdo uvažuje o sjednání životního pojištění je to, že pravidelné platby pojistného jsou osvobozené od daně z příjmu (od 15% do 32%). Toto ustanovení se přitom vztahuje jak pojistné hrazené přímo klientem, tak i na částky, kterými na toto pojištění přispívá jeho zaměstnavatel.

Pojišťovny především musí mít uzavřené životní nebo důchodové pojištění se spořící složkou. Kromě toho konec pojištění je třeba stanovit nejméně do doby dosažení věku 60 let pojištěného, a samo pojištění musí trvat minimálně 5 let. Pojištění dále musí být uzavřené přímo pojištěnou osobou.

Nejvyšší částka, kterou je po splnění těchto podmínek možné za zdaňovací období odečíst je 12000 Kč. Tato hranice platí i v případě, má pojištěný uzavřeno smluv o životním pojištění několik a u různých pojišťoven.

Jak jsme si již řekli, životní pojištění představuje slevu na daních také pro zaměstnavatele, který poskytuje příspěvky na pojištění svým zaměstnancům. V jeho případě je možné tyto příspěvky odečíst od daňového základu až do výše 8000 Kč za zaměstnance a zdaňovací období. Z těchto příspěvků kromě toho také neplatí pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Výsledkem potom je, že zaměstnavatel buduje pocit sounáležitosti zaměstnanců s firmou, a ještě si přitom sníží své náklady.

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace